مرجع تقلیدش متأسفانه فوت کرده است، حالا تحقیق می‌کند و می‌بیند که در بین مراجع اعلم‌تر از او نیست و تصمیم می‌گیرد به تقلید از ایشان ادامه دهد. در اینجا باید تحقیق کند که از بین مراجع زنده، کدامیک اعلم از بقیه است و با اجازه‌ی او، تقلید از مجتهد میت را ادامه دهد. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، توضیح المسائل مراجع ج۱. م ۹.