ریشش را تراشیده، حالا  که  امام جماعت نیامده، فوری عبا را بر دوشش می‌اندازد و جای ایشان به نماز می‌ایستد و دانش‌آموزان هم پشت‌ سرش. ولی دانش‌آموزان نمی‌توانند‌ به او اقتدا کنند؛ چرا که‌ حداقل عدالت در امام‌جماعت، حُسنِ‌ظاهر است که‌ در‌ این ‌شخص وجود ندارد. 

امام خامنه‌ای: أجوبة الاستفتائات، س۵۶۲.