عاشورا که می‌شد، کفن می‌پوشید و شمشیرش را بر‌می‌داشت و به جمع قمه‌زنان می‌پیوست. می‌گفت قمه‌زدن در روز عاشورا را نذر کرده‌ام حالا که حاجتم برآورده شده، باید نذرم را ادا کنم.

ولی او باید بداند که قمه‌​زنى در هیچ حالتی، جایز نیست و چنانچه در این مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرایط صحّت و انعقاد نیست. 

امام خامنه‌​اى: أجوبة الاستفتائات، س۱۴۶۱ و رساله‌ی آموزشی، ج، ص۳۰۸