پیامبر صلی‌الله‌علیه و آله فرمود: 

ایّاکم واستماع المعارف و الغنا فأنّها یبنیان النفاق فى القلب کما ینبت الماء البقل؛ 

از شنیدن و گوش دادن به موسیقى و غنا پرهیز کنید؛ زیرا آن‌ها در قلب نفاق مى‌رویاند چنان که آب سبزى را مى‌رویاند. میزان‌الحکمه، عنوان ۳۱۲۱.