نماز شروع شده تا بخواهد سرویس‌بهداشتی برود، وضو بگیرد و برگردد، نمازجماعت‌ را از دست خواهد ‌داد. برای همین، سراغ آب سرد کن داخل حیاط مسجد می‌رود و وضو می‌گیرد، ولی‌این وضو اشکال دارد.

تبصره: آبی را که برای جهت خاصّی اجازه داده‌اند، استفاده از آن در غیر آن جهت جایز نیست؛ مثلاً وضو گرفتن از آبِ آب سردکن که فقط برای آشامیدن قرار داده شده، جایز نیست.

 امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ج۲، ص۲۷۷