برادر من! چونه زدن در معامله هیچ اشکالی نداره، ولی اگر معامله تمام شده، دیگه چونه نزن که چونه زدن بعد از معامله، مکروهه۱.

[۱] امام خامنه‌ای: سایت، استفتائات دی‌ماه سال۹۶.