س: شستنِ صورت و دستها در مرتبه دوم چه حکمی دارد؟

جشستن صورت و دستها در وضو، بار اول واجب، و بار سوم حرام است. اما نظرات مراجع محترم در مورد شستن در مرتبه‌ی دوم متفاوت است.

امام خامنه‌ای۱شستن اعضای وضو، جایز است.

آیت‌ الله سیستانی۲مستحب است.

آیت الله مکارم۳بنابر احتیاط واجب، شستن دستها و صورت را در مرتبه‌ دوم ترک کند.

__________________________

۱. أجوبة‌الاستفتائات، س۱۰۲؛ ۲. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۸؛ ۳. توضیح المسائل، م۲۶۷؛ أجوبة‌الاستفتائات، س۱۰۲