کانال فقاهت- تحول در حوزه ایتا | اولین و فعالترین کانال در عرصه گفتمان‌سازی تحول حوزه ها