کانال عصر ظهور و وقایع آخرالزمان | کانالی در راستای وظایف منتظران و آشنایی بامعارف اهل البیت.