برنامه تلویزیونی سمت خدا| کوششی همگانی در مسیر اعتلای باورهای دینی