کانال یاد ایام| نیم نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر و رویدادهای انقلاب و جنگ در قالب: متن، عکس، صوت، فیلم و کلیپ..