کانال نُکته های ناب وَ کوتاه ایتا| جملات ناب از بزرگان، حکایات کوتاه و خواندنی، قصه های قرآنی، داستانک و غیره