کانال جوانان انقلابی ایتا | پستهای جذاب، جنجالی، صریح و انتقادی از سیاست و سیاسیون