کانال ایتا طیبات | اصلاح شرعی سیستم بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا همکاری جمعی از روحانیون متخصص در علوم اقتصادی.