کانال مسجدنما ایتا | یاور فعالان فرهنگی و تربیتی؛ مسجد و مدرسه.